Studie o umístění hlubinného úložiště na Chlumu PDF Tisk Email

V sekci Dokumenty - úložiště uvádíme studii umístění HÚ v lokalitě Chlum. Studie byla vypracována firmou EGP Invest, s.r.o. a státním podnikem DIAMO pro potřeby předběžné studie proveditelnosti hlubinného úložiště v zájmovém území Boletice v prosinci roku 2012. Ze studie vybíráme jen nejpodstatnější údaje. Zájemcům o detailní informace je studie přístupná v sekci Dokumenty-úložiště pod názvem Studie o umístění hlubinného úložiště na Chlumu.

Areál HÚ se skládá ze dvou hlavních částí, podzemní a nadzemní. Nadzemní část o celkové rozloze 11,26 ha sestává z hlavního areálu a několika přidružených areálů, které zajišťují ukládání radioaktivních odpadů (RAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) do podzemí při současném budování dalších podzemních úložných prostor. Objekty nadzemního areálu jsou umístěny ve dvou výškových úrovních 750 a 755 m n.m. s variantně řešeným přísunem jaderného odpadu železniční přípojkou přímo do areálu HÚ z Chrobol, nebo přepravou nákladními automobily po nové silnici z překladiště Polná. Součástí areálu je také sklad VJP, ve kterém se vyhořelé jaderné palivo ve speciálních ocelových kontejnerech dochlazuje pro následné uložení do hlubinné části.

Podzemní část je projektována v hloubce cca 500 m na úrovni 200 m n.m. a slouží pro ukládání VJP a RAO ve speciálních kontejnerech neboli ukládacích obalových souborech. Kapacita podzemní části je 2050 ukládacích obalových souborů (UOS) pro palivo VVER 440 z elektrárny Dukovany, 1130 UOS pro palivo VVER 1000 z elektrárny Temelín, 2700 UOS pro palivo z nových jaderných zdrojů (nové bloky v elektrárny Temelín) a 2990 UOS pro ostatní radioaktivní odpad včetně 10% rezervy. Zjednodušeně můžeme říci, že musí pojmout všechen jaderný odpad z elektrárny Dukovany, elektrárny Temelín a nově plánovaného bloku elektrárny Dukovany, z nového rozšíření elektrárny Temelín o 3. a 4. blok a ostatní vyprodukovaný radioaktivní odpad při provozu a vyřazování výzkumných zařízení. Na úrovni 400 m n.m. je vybudována podzemní laboratoř. Podzemní část je s povrchovým areálem spojena úklonnou dopravní chodbou s vyústěním do přípravny VJP pro uložení. Pro výstavbu dalších podzemních prostor HÚ je navržena těžební jáma, která je s obslužným povrchovým areálem spojena dvojicí těžebních tunelů. Detailní popis hlubinného úložiště je uveden ve studii včetně 3D modelu, ze kterého je dobře patrno schéma celé stavby.

Pro názornou představu o velikosti stavby můžeme uvést tato čísla:

Nadzemní rozloha: 11,26 ha Podzemní rozloha: 440 ha, 76 km chodeb

Kapacita: 5880 úložných kontejnerů pro VJP a 2990 kontejnerů pro RAO

Celkový výlom v podzemí: 2,85 mil. m3 rostlé horniny

Z uvedených čísel se nabízí srovnání s velkým hlubinným dolem.