Veřejná kontrola zastupitelů je projevem občanské společnosti PDF Tisk Email

 

Smyslem veřejné kontroly zastupitelů je zajistit prosazování principů občanské společnosti a snaha čelit pokusům jednotlivců i zájmových skupin upřednostnit při výkonu mandátu osobní zájmy.
Občanská kontrola je jediný účinným nástrojem v boji proti korupci.
V naší obci je obtížné prosazovat osobní odpovědnost zastupitelů na řádném výkonu správy věcí veřejných. Čestný člověk vždy ocení zpětnou vazbu z veřejnosti, neboť mu umožní korigovat jeho rozhodování. Zastupitelé, kteří nechápou svůj mandát jako službu veřejnosti, ale pokládají jej za projev „uznání za zásluhy“ či v něm spatřují nástroj k prosazování osobních výhod, bývají občanskou kontrolou „znechuceni“.
Považují důslednost v osobní odpovědnosti ze strany veřejnosti za „křivdu“ a za projev osobního nepřátelství. Setkáváme se s tím i ve Ktiši.
V jednání OZ se často objevují zakořeněné zvyky, které občanskou společnost nerespektují. Jedním z nich je reálný přístup paní starostky vůči veřejnosti. Pod maskou zdánlivé nestrannosti vnímám pečlivě skrývaný, autoritářský a fakticky přezíravý postoj vůči obyčejným lidem. Svým původem patřím také na vesnici, a proto se mne takový přístup osobně dotýká.
Stále znovu se toto přezírání projevuje snahou ohlupovat veřejnost a manipulovat s informacemi i s lidmi. Já sám vůbec nestojím o nějaký vliv v obci, ani o žádné funkce. Nezajímá mne finanční profit, ani podnikatelské prebendy. Mám však osobní zájem na čistém životním prostředí a na věcném fungování občanské společnosti.
Chráním pro sebe i druhé to, čemu říkáme domov. A právě v těchto věcech narážím v chování paní starostky na účelové preferování zájmů soukromé společnosti na opravdu velkém finančním profitu na úkor nás všech. Její důvody neznám, ale opakované výzvy, aby této podpory zanechala, ignoruje.
Právníci společnosti Garnet zaslali zastupitelům Ktiše dopis, kde hrozí vymáháním náhrady škody na obci „v řádu stovek milionů“, pokud zastupitelé vysloví svůj nesouhlas s těžbou v lomu. Nehorázné.
Do této situace přivedla obec právě paní starostka Mikešová. My, kteří se proti těžbě stavíme, jen zákonnou cestou hájíme práva občanů na zdraví a příznivé životní prostředí, která jsou zakotvena v Ústavě. Je to paní starostka, kdo je odpovědný za zápis z jednání OZ ze 14.6.2010, o kterém máme důvodné podezření, že hlasování zastupitelů o souhlasu s těžbou i o dokumentaci k těžbě je podvržené.
Moje žena, dr.Helena Krejčová a pan Jan Sura potvrdili čestným prohlášením, že žádné takové hlasování se tehdy neuskutečnilo a dokumentaci k těžbě (POPD) obdrželi od paní starostky až v březnu 2011. Za toto prohlášení oba nesou plnou odpovědnost před zákonem.
Proti paní Mikešové osobně nic nemám, starostkou může být třeba příštích dvacet let. Úplně stačí, nebude-li lidem lhát a klamat je účelovými polopravdami, ani s nimi manipulovat. Starosta nemůže psát hanlivé dopisy o občanech na úřady, ani účelově měnit zápisy z jednání OZ. Hlavně ale nesmí prosazovat finanční zájmy soukromého kapitálu na úkor lidí v obci. Je možné doložit řadu situací, kdy starostka fakticky hájí zájmy Garnetu bez ohledu na zájem i námitky veřejnosti.
Ptám se, kde zůstal respekt ke slibu zastupitele? Přezíravou neúctu k názoru občana dokresluje reakce paní starostky na posledním jednání zastupitelstva.
Na má slova: „ Prosím o uvedení mé připomínky do zápisu.“, reagovala agresivně a hrubě: „...Vy tady nemáte, co prosit...“ (viz.audiozáznam).
Neúcta k právům občanů se projevuje i v tom, že zastupitelé opakovaně odmítají projednávat podněty občanů, které se kriticky vyjadřují k aktivitám paní starostky. Tímto způsobem se s občany jednat nemůže a ani v Ktiši také nebude.
Mandát zastupitele je odvozen od občana. Občan je suverénem, nikoli zastupitel či starosta. Zastupitelé na jednání někdy působí jako lidé bez zájmu a bez vůle. Při jednání o rozpočtu jeden prohlásí, že tomu nerozumí, ale nic nechce vysvětlit a v zápětí klidně hlasuje pro schodkový rozpočet obce.
Takhle si tedy odpovědnost zastupitele nepředstavuji. V době hrozící krize, je na místě co nejúspornější politika. Zastupitelé to tak necítí.
Právníci MV potvrdili, že vyvěšení zápisu z jednání OZ na úřední desce je v souladu se zákonem. Starostka se proti tomu účelově postavila s nepodloženým tvrzením, že kdesi slyšela, že je vhodné vyvěsit pouze usnesení.
Varoval jsem, že postoj starostky dává velký prostor pro zatajování informací. K tomu na obci opakovaně docházelo. Navzdory logice i varování odhlasovali zastupitelé návrh starostky. Je to jejich právo. Musí ale unést odpovědnost. Takto jednají loutky, ale ne dospělí a odpovědní lidé. Je to lhostejnost, úmysl? Nevím.
Jde o ukázkovou manipulaci paní starostky s fakty a s lidmi. Proti hlasovali jen dr.Krejčová a pan Sura. Takovým to praktikám můžeme jako občané čelit jen zmíněnou občanskou kontrolou a důsledným vyžadování plnění všech povinností od zastupitelů. Od řádných a úplných zápisů z jednání až po rozhodování ve věcech zásadních i prkotinách.
Pro dokreslení uvádím, že na posledním jednání zastupitelé diskutovali velmi zodpovědně celých 20 minut o prodeji jakéhosi nefunkčního valníku. Ale zásadní dopis, který hrozí obci „stamilionovými“ škodami, klidně odložili na leden.
Napíši to nejspíše ještě mnohokrát: občané vzpamatujte se, nebo Ktiš skončí jako obec Prameny bez voleb, bez kandidátek a bez zastupitelů. Zůstanou jen astronomické dluhy, ke kterým se nikdo ze současných zastupitelů nebude chtít znát.

Dr. Krejčí