Pavel Pánek - názor člena sdruženi PDF Tisk Email

 

Vážení občané, dovoluji si Vás tímto oslovit a zaslat Vám osobní názor týkající se kauzy „lom“. Jsem si vědom, že situace kolem lomu vyvolává negativní reakce a spekulace, celá záležitost se stává pro některé z Vás již obtěžující a pomalu se začíná vytrácet jádro věci, tedy samotná podstata problému = těžba v lomu.
Prosím Vás, abyste si tento dopis přečetli až do konce, jelikož mojí primární motivací je snaha o zmenšení bariér, které vznikly mezi „příznivci“ a „odpůrci“ lomu. Problematika lomu je sice kontroverzní téma, které je determinováno jeho pochybným a nejasnostmi ověnčeným vývojem od samého počátku (více detailů a informací na www.zdravektissko.cz a www.ktis.cz), nicméně je natolik důležité a zásadní, že je třeba o něm otevřeně veřejně mluvit.
Pro ty, kteří mne neznají, jenom podotknu, že spolu s manželkou vlastníme domek v Dobročkově, který prozatím využíváme k rodinné rekreaci se dvěma malými dětmi. Do budoucna počítáme s využitím k trvalému bydlení, a proto se mě a mé rodiny problematika lomu přímo dotýká a rozhodl jsem se aktivně zapojit do dění kolem lomu. V první řadě bych chtěl uvést fakta a osobní důvody, které mě vedou k závěru, že těžba v lomu nic pozitivního nepřinese. Ačkoli byly důvody již popsány v petici a v řadě dalších dokumentů občanského sdružení Zdravé Ktišsko, jehož jsem členem, v krátkosti si dovolím vyjmenovat hlavní negativa těžební činnosti:
- Těžba v lomu a následná doprava bude produkovat imise, tedy znečišťovat okolí prachem, hlukem, vibracemi atd.
- Každá těžba v lomu má negativní vliv na zdraví, v okolí Ktiše žijeme ve zdravém životním prostředí a prach a hluk z lomu a dopravy nikomu na pohodě, klidu a samozřejmě ani na zdraví nepřidá.
- Sníží se hodnota nemovitostí v Ktiši a okolních osadách až o 27 % – viz zpracovaný posudek (více na www.zdraveketissko.cz). Velmi hrubým odhadem lze předpokládat snížení cen nemovitostí v celkovém rozmezí 50 – 70 mil. Kč. Snížení hodnoty nemovitostí je neoddiskutovatelným faktem a dotýká se přímo všech majitelů nemovitostí (samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétnímu umístění nemovitosti, někoho více, někoho méně).
Otevření lomu umožní významné obohacení několika jednotlivců ze soukromé firmy, kteří s Ktišskem nemají a nebudou mít nikdy nic společného, na úkor majetku a investic zdejších obyvatel, kteří v mnoha případech vložili veškeré své úspory a úsilí do zvelebení či vybudování svých nemovitostí, jejichž hodnota bude existencí lomu dlouhodobě znehodnocena.
- Těžba v lomu sama o sobě uzavírá další možnosti rozvoje Ktišska, region je – tradičně i dle schváleného územního plánu - určen k rezidenčnímu bydlení, rekreaci, zemědělské a lesnické činnosti, turistickému a cestovnímu ruchu a lehkému dřevozpracujícímu průmyslu. Vznikne-li tu 4 hektarový lom (jen pro představu - 4x hlavní budějovické náměstí), je jakýkoli další rozvoj obce výše uvedeným směrem nemožný.
- Zahájení těžby je nevratný krok, který trvale poškodí krajinu na Ktišsku – vznikne tu 4 hektarová pustina, s níž se bude příroda vyrovnávat desítky let!!
- Lom nás bude několik desetiletí všechny obtěžovat (je možné, že starší a střední generace už klid na Ktišsku nikdy nezažije), přičemž jediný přínos bude mít firma Garnet Group a.s., resp. její vlastníci, nikoli my, kteří v okolí lomu žijeme.
- V okolí lomu jsou chráněná krajinná území (Evropsky významná lokalita Šumava, CHKO Blanský les, přírodní rezervace Dobročkovské hadce at.), tedy nádherná a zachovalá příroda, na kterou bude mít lom negativní vliv. Na druhou stranu je třeba uvést i potenciální a slibované výhody těžební činnosti. Ačkoli jsem nikdy žádný relevantní argument ze strany členů obecního zastupitelstva neslyšel, vidím dvě relativní výhody:
- Finanční prostředky – zákonné odvody z těžené suroviny – jako příjem obecního rozpočtu. Ano, na první pohled se to zdá jako lákavá varianta (hovoří se o 500 000 – 700 000 Kč pro obec ročně), nicméně na druhou stranu (opět odkáži na web Zdravého Ktišska, kde jsou argumenty a odkazy na tuto problematiku) lze konstatovat, že těžební společnost, tedy Garnet Group, a.s., má právo odvody obci snížit, resp. je úplně zastavit (podle toho jako se jim bude ekonomicky dařit). Není to tedy nic jasného a garantovaného. Možná ano, ale možná také ne. Z ekonomické teorie je zřejmé, že základní snahou každého soukromého subjektu je vydělávat peníze (zisk), a z toho lze odvodit, že snaha platit státním orgánům, tedy i obci, nemůže a nebude z podstaty věci nikdy patřit mezi priority jakékoli výdělečně zaměřené firmy, zvláště za předpokladu, že se nejedná o jasně stanovenou povinnost, ale pouze o možnost (každý se logicky snaží vydělat co nejvíc a odvést z toho co nejmíň).
- Podpora zaměstnanosti místních občanů. V projektu se hovoří o vytvoření 2-3 pracovních míst v lomu. Firma Garnet Group bude dle projektu vše řešit dodavatelským způsobem (bude si najímat různé specializované firmy). Profese v lomu jsou vysoce specializované (závodčí, střelmistr, bagrista atd.). Na základě výše uvedeného soudím, že to žádná veliká příležitost pro místní občany nebude.
- Jenom podotknu, že i kdyby firma Garnet každý rok poskytla obci 500 000 Kč, bude to za dobu avizovaných 27 let těžby 13,5 mil. Kč. V kontextu s poklesem cen nemovitostí (50 – 70 mil. Kč) je to opravdu neporovnatelné.
Nyní k problematice ve světle komunikace s obecním zastupitelstvem a veřejností. Pod vlivem průběhu posledního obecního zastupitelstva (22.9.2011) jsem nabyl dojmu, že se situace stává již neúnosnou a neakceptovatelnou a je třeba hledat cesty, jak tento stav zlepšit. Jak uvádím výše, lom se mně přímo dotýká, a proto se snažím – a považuji to za své legitimní právo - chránit svůj majetek a svá občanská práva.
Myslím si, že nikdo nemá právo znepříjemňovat život někomu druhému, resp. svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Není v tom tedy nic negativního vůči komukoli, pouze jsem v situaci, kdy je třeba vyvíjet maximální aktivitu tak, aby nedošlo ke snížení kvality mého života a mých investic. Každý krok, který jsem podnikl buď jako jednotlivec, nebo jako člen výboru občanského sdružení, je založen na faktu, že konkrétní údaje o lomu a proběhlé správní řízení na jednotlivých úřadech se odehrály bez účasti veřejnosti. Tento přístup není v tak zásadní věci, jako je lom, možný.
Z tohoto důvodu dáváme podněty správním úřadům k prošetření celé věci a ke zohlednění našich věcných stanovisek a připomínek (více opět na webu Zdravé Ktišsko). Nejde tedy opět o nic neoprávněného, jsou to naprosto legitimní kroky, které bychom stejně činili, pokud bychom o lomu věděli včas. Často se setkávám s názorem, že o lomu se již delší dobu ví, tak co neustále řešíme. Ne, není to pravda. O tom, že byl vydán souhlas obce v červnu 2010 s těžbou v lomu dle POPD panují pochybnosti (14.9.2011 proběhla kontrola odborem kontroly MV), o dalším zásadním správní řízení, kterým bylo tzv. Zjišťovací řízení vedené Krajským úřadem Jihočeského kraje, veřejnost také nevěděla.
Tyto naprosto zásadní věci nebyly veřejnosti dostatečným způsobem osvětleny a především včas sděleny.
Jelikož veřejnost o konkrétních věcech a řízeních nevěděla, nelze se divit, že v očích některých jedinců (včetně mě) se stal lom zdrojem různých spekulací. Nikdo není schopen odpovědět na otázku, proč právě v této věci vznikl komunikační deficit. Musím říci, že mě tato věc netěší, a pokud by byl celý proces od začátku správným a dostatečným způsobem zveřejněn, nic podobného bychom neřešili a všem by se žilo lépe. Bohužel, absence věcných odpovědí (podložené fakty) ze strany obecního zastupitelstva situaci nijak nepomáhá a problém zůstává nevyřešen.
Zásadní zákonnou povinností a základním úkolem zastupitelů obce je zastupovat zájmy občanů (nikoli své vlastní) vyslechnout je, reagovat na podněty, dotazy, stížnosti (i když jsou nepříjemné) a rozhodovat o jejich řešení. Bohužel někteří zastupitelé reagovat odmítají a cítí se dotčeni faktem, že se jich na něco v otázce lomu ptáme. Není například možné, aby se člen zastupitelstva na veřejném zasedání zastupitelstva sebral a odešel se slovy, že už se o lomu bavit nebude.
Dokážu pochopit, že to může být nepříjemná a obtěžující věc, ale takto zkrátka reagovat nelze. Jediný, kdo může o lomu rozhodnout, jsou zastupitelé. Tudíž by měl být veřejně znám jejich postoj, jejich argumenty.
Zastupitelé by si měli být vědomi odpovědnosti za své kroky a věcnými argumenty rozptýlit veškeré pochybnosti a spekulace. Jsem si vědom nedobré situace mezi odpůrci lomu a některými členy zastupitelstva, potažmo občanů ve Ktiši a okolí.
Lom rozděluje! To není samo o sobě nic špatného, každý má právo na svůj názor. Já cítím problém v tom, že se nediskutuje o věcných faktech, jasným způsobem se nerozkryje pozadí a vývoj celé věci.
Pokud se tak stane a prolomíme bariéry, věřím, že se situace změní k lepšímu, k lepšímu pro všechny. Pojďme si v klidu bez emocí projít věcné argumenty a diskutovat o nich – třeba na webových stránkách Zdravého Ktišska.
Jsem přesvědčen o tom, že to je správná cesta, resp. jediná správná cesta, která může vést k řešení a ke snížení všeobecného napětí.

Lom ovlivní natrvalo a dlouhodobě nás všechny, včetně našich potomků. Pojďme tedy hledat jiné, pozitivnější cesty k rozvoji Ktišska!

Děkuji, že jste věnovali svůj čas přečtení tohoto dopisu.

Pavel Pánek